اگر بخواهیم در کلاس ریاضی مفاهیم سوره عصر را مرور کنیم می‌توانیم پیش یا پس از تدریس یک مبحث، راجع به اینکه اگر انسان بخواهد زندگی خوبی داشته باشد به دانستن و علم نیاز دارد به دانش‌آموزان بگوییم و در صورت امکان یکی از شعارهای سوره را نیز با هم بخوانیم.