چنانچه تمایل به مرور سوره عادیات در کلاس ریاضی داشته باشیم، می‌توانیم از دانش‌آموزان بخواهیم شمارش اعدادی که تا کنون آموخته‌اند را به صورت گروهی و مانند گروه سرود انجام بدهند، سپس سوره عادیات را با هم بخوانیم.