1. در درس 12 «درست مصرف کنیم» صفحه 36، دانش‌آموزان با انواع نعمت‌هایی که خداوند به آنها داده است آشنا می‌شوند. خوب است با گفتگو راجع به انواع نیازهایی که توسط هر یک از نعمت‌ها رفع می‌شوند مفاهیم سوره ضحی را یادآوری نماییم.
  2. در درس 14 «خانه‌ام را دوست دارم» صفحه 44، می‌توانیم توجه دانش‌آموزان را به سه دسته اصلی نیازها که عمدتا در خانواده رفع می‌شود جلب نموده و این‌گونه سوره ضحی را مرور کنیم.
  3. در درس 18 «مدرسه دوست داشتنی ما» صفحه 56، می­توانیم به منظور مرور سوره ضحی راجع به نیاز به امکانات آموزشی و راهنمایی که تا حدودی در محیط مدرسه رفع می‌شود، با دانش­آموزان گفتگو کنیم.