1. «پیام قرآنی» صفحه ۷۴ در مورد نیکی نموده به والدین است. می­توانیم به منظور مرور سوره ضحی با دانش­آموزان راجع به نیازهای سه گانه انسان و اینکه وجود والدین می­تواند تامین کننده تمام این­ نیازها باشد، گفتگو کنیم.
  2. «پیام قرآنی» صفحه 86 راجع به سبقت گرفتن در انجام کارهای خیر است. خوب است با توجه دادن دانش‌آموزان به نیاز و نعمتی که در دل هر یک از این کارهای خوب نهفته است، بستر مناسب برای مرور سوره ضحی را فراهم کنیم. برای مثال نعمت سلامتی به ما کمک می‌کند که نیاز به علم آموزی، مهربانی و کمک به دیگران را برطرف کنیم.
  3. «پیام قرآنی» صفحه 89 دعا برای دریافت علم است. خوب است با توجه دادن دانش‌آموزان به این نیاز و چگونگی برطرف نمودن آن، مفاهیم سوره ضحی را مرور کنیم.
  4. موضوع «پیام قرآنی» صفحه 130 توجه نمودن به نعمت‌هاست. خوب است پس از خواندن این آیه راجع به انواع نعمت‌هایی که خداوند به ما داده و نیازهایی که به واسطه این نعمت‌ها رفع می‌شوند با دانش‌آموزان گفتگو کنیم.