1. در درس 7 «نور و مشاهده اجسام» صفحه 51، می‌توانیم توجه دانش‌آموزان را به نیاز به دیدن و مشاهده کردن جلب نموده و راجع به چگونگی رفع این نیاز با آنها گفتگو کنیم. همچنین خوب است راجع به توانایی دیدن در شب و روز و تفاوت این دو برای آنها توضیح دهیم.
  2. در درس 8 «جست‌وجو کنیم و بسازیم» صفحه 59، خوب است ضمن آموزش دادن نحوه ساخت آینه به دانش‌آموزان توجه آنها را به نیاز انسان به آموزش دیدن جلب نموده و این‌گونه بستر مرور سوره ضحی را فراهم کنیم.
  3. در کلاس علوم می‌توانیم در موقعیت‌های مختلف، با توجه به موضوع هر درس توجه دانش‌آموزان را به انواع نیازها جلب نموده و این‌گونه سوره ضحی را مرور کنیم.