1. در بخش «انس با قرآن در خانه» از دانش‌آموزان خواسته شده برای اعضای خانواده خود قرآن قرائت کنند یا در مورد سوره‌ای که آموخته‌اند گفتگو کنند. خوب است جهت مرور سوره، دانش‌آموزانی را که این‌گونه عمل کرده‌اند، با خواندن یکی از شعارهای سوره زلزال تشویق کنیم.
  2. در هر یک از «پیام‌های قرآنی»، دانش‌آموزان با یک کار خوب که ممکن است بزرگ یا کوچک باشد آشنا می‌شوند. بنابراین می‌توانیم ضمن آشنا نمودن آنها با انواع کارهای خوب، مفاهیم سوره زلزال را مرو کنیم. برای مثال: در «پیام قرآنی» صفحه 90 دعا کردن و در صفحه 94 قرآن خواندن، مطرح است.