1. در درس 15 «نوروز» صفحه 92، می‌توانیم جهت یادآوری سوره زلزال توجه دانش‌آموزان را به کارهای خوبی که در ایام نوروز و هنگام خانه تکانی می‌توانند انجام بدهند جلب نماییم.
  2. در درس 17 «مثل دانشمندان» صفحه 107، خوب است جهت مرور سوره زلزال راجع به کارهای خوبی که هنگام حضور در طبیعت می‌توانیم انجام بدهیم از دانش‌آموزان سوال بپرسیم.