در درس 12 و 13 «برای جشن آماده شویم» و «بعد از جشن» صفحه 82 و 90، خوب است کمک و همکاری دانش­آموزان با هم برای برگزاری جشن و نظافت و مرتب سازی کلاس را به عنوان یک کار خوب و بزرگ معرفی کنیم، می‌توانیم در حین انجام کار به همراه دانش­آموزان سوره زلزال را همخوانی کنیم. همچنین می‌توانیم از آنها بخواهیم انواع کارهای خوبی که در این دو درس یادگرفته‌اند و انجام داده‌اند را بیان کنند.