اگر تمایل به مرور سوره زلزال در کلاس ریاضی داشته باشیم، می‌توانیم بسته به موقعیت‌هایی که پیش می‌آید توجه دانش‌آموزان را به انواع کارهای خوب کوچک و بزرگی که در کلاس انجام می‌دهند جلب نماییم. برای مثال: سلام کردن، حل تمرین‌ها، رعایت نظافت کلاس، قرض دادن وسایل به همکلاسی‌ها، لبخند زدن به دوستان و …