1. موضوع «پیام قرآنی» صفحه ۵۱، تشکر از والدین و خداوند است. می‌توانیم به منظور مرور سوره تکاثر توجه دانش‌آموزان را به تشکر از والدین و خداوند که هرچه فراوان‌تر باشد مفیدتر است جلب نموده و شعار سوره تکاثر را با هم بخوانیم.
  2. موضوع «پیام قرآنی» صفحه 56، انجام دادن کارهای خوب است. می‌توانیم سوره تکاثر را با توجه به این آیه مرور نموده و به دانش‌آموزان یادآوری کنیم که انجام دادن کارهای خوب مانند درس خواندن، کمک به دیگران، خواندن قرآن، نظم داشتن و … اگر زیاد باشند هم خوبند. سپس از آنها بخواهیم مثال‌های بیشتری بزنند.
  3. داستان «نخلستان بر دوش» در صفحه 62، نمونه زیبایی از کارهای خوبی است که زیاد داشتنش مفید است. خوب است ضمن خواندن این داستان توجه دانش‌آموزان را به این موضوع جلب نموده و این‌گونه بستر مناسب برای مرور سوره تکاثر را فراهم کنیم.
  4. تصاویر صفحه 84 و داستان‌های مرتبط با هر یک، به انواع کارهای خوبی که زیاد انجام دادنشان خوب است اشاره دارد. بنابراین می‌توانیم حین بیان هر یک از داستان‌ها توجه دانش‌آموزان را به سوره تکاثر جلب کنیم.