1. در بخوان و بیندیش «کی بود؟ کی بود؟» صفحه ۶۰، برای آشنایی دانش­آموزان با یک مقایسه درست و مرور مفاهیم سوره تکاثر، می­توانیم به مقایسه بین دروغ‌گویی و راست‌گویی و نتایج هر یک از آنها بپردازیم.
  2. شعر «من هنرمندم» در صفحه 68، به انواع کارهای خوب و زیبا که هنر محسوب می‌شوند اشاره دارد. می‌توانیم به منظور یادآوری سوره تکاثر از دانش‌آموزان بخواهیم هنرهای خود را بشمارند سپس به آنها بگوییم داشتن این هنرها اگر در مسیر خوب استفاده شود، مفید است.