1. در فصل 5 «اندازه‌گیری» صفحه 73، بحث اندازه‌گیری و مقایسه اندازه‌ها مطرح است. خوب است با توجه دادن دانش‌آموزان به مفهوم مقایسه‌های درس آموز و مفید، سوره تکاثر را برای آنها یادآوری کنیم.
  2. در فصل 6 «جمع و تفریق اعداد سه رقمی» صفحه 91، می‌توانیم توجه دانش‌آموزان را به مفید و درس آموز بودن مقایسه اعداد مختلف با یکدیگر جلب نموده و یکی از شعارهای سوره تکاثر را با هم بخوانیم.