1. در درس «سخن آسمانی» صفحه 77، راجع به توان‌هایی که به واسطه پیام‌ها و دستورات قرآنی در ما فعال شده است با دانش‌آموزان گفتگو نموده و این‌گونه توجه آنها را به انواع توان‌های درونی و بیرونی که به واسطه خواندن سوره‌ها در آنها ایجاد شده جلب می‌نماییم.
  2. در درس «انتخاب پروانه» صفحه 84، خوب است با گفتگو راجع به علت تصمیم‌گیری پروانه، توجه دانش‌آموزان را به توان‌های درونی‌شان که به آنها کمک کرده این چنین فکر کنند جلب نموده و در ادامه سوره انشراح را با هم بخوانیم.
  3. در درس «همسفر ناشناس» صفحه 96، خوب است با توجه دادن دانش‌آموزان به انواع توان‌های بیرونی که در ارتباط با دیگران می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند و گفتگو راجع به این توان‌ها بستر مناسب برای یادآوری سوره انشراح را فراهم کنیم.