1. فصل 1 «من بزرگتر می‌شوم»، دربردارنده مفاهیم منطبق با سوره انشراح است. بنابراین می‌توانیم حین آموزش مطالب این درس و توجه دادن دانش‌آموزان به سیر رشد توان‌هایشان، سوره را نیز مرور کنیم.
  2. در درس «مدرسه دوست‌داشتنی ما» صفحه ۵۶، دانش­آموزان با انواع توان­های درونی و بیرونی خود از جمله توان انجام آزمایش علمی و تحلیل نتایج آن، دوست‌یابی، همکاری و … که فضای مدرسه به شکوفایی آنها کمک می‌کند،آشنا می‌شوند. به این ترتیب می‌توانیم از موقعیت ایجاد شده استفاده نموده و مفاهیم سوره انشراح را مرور کنیم.