1. موضوع بخوان و بیندیش صفحه 90 با عنوان «خواب خلیفه»، سنجیده سخن گفتن است. خوب است با توجه دادن دانش‌اموزان به این توان، مفاهیم سوره انشراح را مرور کنیم.
  2. حکایت صفحه 92 «جعبه راز»، در مورد توان رازداری است. می‌توانیم جهت مرور سوره انشراح، توجه دانش‌آموزان را به این توان درونی جلب کنیم و از آنها بخواهیم وضعیت خود را نسبت به این توان با گذشته‌شان مقایسه کنند.
  3. در درس «ایران آباد» صفحه ۱۰2، خوب است جهت یادآوری سوره انشراح راجع به انواع توان‌هایی که به کارگیری آنها در کمک به آبادانی کشورمان موثر هستند از دانش‌آموزان سوال بپرسیم.