1. اگر بخواهیم در کلاس ریاضی از مفاهیم سوره انشراح بهره ببریم، می‌توانیم به صورت‌های زیر عمل کنیم: