انتقال مفاهیم سوره نصر با کمک نقاشی

یکی از موضوعات محوری سوره مبارکه نصر یاری دین خدا توسط انسان هاست.خوب است معلم محترم از طریق کشیدن نقاشی، دانش آموزان را به کمک و یاری یکدیگر تشویق نماید طوری که موجب شادی و افتخار در آنها شود.