انتقال مفاهیم سوره قارعه با کمک نقاشی

یکی از اهداف سوره مبارکه قارعه نشان دادن تمایز کارهای باارزش مادی و معنوی در مقابل کارهای بی ثمر است که معلم محترم می تواند همراه با کشیدن این نقاشی در مورد آنچه از سوره می آموزیم با دانش آموزان صحبت کند.