انتقال مفاهیم سوره فیل با کمک نقاشی

سوره مبارکه فیل درمورد غالب بودن اراده و قدرت خدا بر همه چیز صحبت می کند. معلم محترم می تواند با کشیدن این نقاشی وشرح داستان سوره متناسب با سن دانش آموزان، آنها را با هدف تربیتی این سوره آشنا کند.