انتقال مفاهیم سوره عادیات با کمک نقاشی

یکی از محوری ترین موضوعات سوره مبارکه عادیات، تمایز سرعت و کندی و داشتن هماهنگی درانجام کارهاست. معلم محترم می تواند در حین کشیدن این نقاشی درمورد داشتن تعادل در انجام کارها با دانش آموزان صحبت کند.