انتقال مفاهیم سوره ضحی با کمک نقاشی

یکی از محورهای سوره مبارکه ضحی  توجه به نیازها و تمایز آن‌ها از هم است. معلم محترم می تواند برای مطرح کردن مفاهیم سوره از این نقاشی استفاده نماید.