انتقال مفاهیم سوره انشراح با کمک نقاشی

 در بیان سوره مبارکه انشراح برای داش اموز دبستانی او را با توانهای درونی انسان و افزایش ظرفیت او آشنا می کنیم. معلم محترم می تواند همراه با کشیدن این نقاشی در مورد آنچه از سوره می آموزیم با دانش آموزان صحبت کند.