معلمان عزیزهمان طور که میدانید انس هر چه بیشتر دانش آموزان با سوره های قرآن، رفاقت آنها را بیشتر و بیشتر میکند. بدین منظور و در اجرای فهم قرآن برای هر پایه یک سوره برای فعالیت تابستانی پیشنهاد شده است.
خبر خوب اینکه این روزها که آخرین روزهای سال تحصیلی‌ست، بسته اجرایی سوره های فیل و قریش، قدر و بلد، انشقاق و تکویر، با عنوان سوره‌های تابستان، برای پایه‌های مختلف بارگذاری شده است.

سوره های فیل و قریش 

سوره  قدر 

سوره بلد 

سوره  انشقاق  

سوره تکویر

رسانای این خبر به همه معلمین فهم قرآنی باشید.