اقیانوس

در این کلیپ موجودات زیر آب را می‌بینیم که هر یک خصوصیات منحصر به فردی دارند که شاید به ظاهر مشخص نباشد و همه این‌ها نشانه ای از قدرت خداوند است. از محورهای تربیتی سوره مبارکه فیل توجه به قدرت موجودات و توجه به قدرت خداوند است .