اجرای نمایش

از هر یک از داستان‌های مثال زده شده می‌توان به عنوان متنی برای نمایش بهره ببریم و پس از خواندن داستان برای دانش‌آموزان از آنها بخواهیم این ماجرا را در کلاس اجرا نمایند. در داستان «خوبی‌های امیر همایون» که گربه نقش پررنگی دارد، یک نفر از بچه‌ها می‌تواند صدای گربه را درآورد و بازیگر نقش امیرهمایون، با گربه‌ای خیالی صحبت کند.