یک صفت در استعدادهای متنوع

یک فهرست از صفات خوب و زیبای فطری که همگی با یک حرف الفبا شروع می‌شوند تهیه می‌کنیم. برای مثال صفات مهربانی، مشارکت در کارهای خوب، محبت، میانه رو بودن و… که با حرف میم شروع می‌شوند . از دانش‌آموزان می‌خواهیم انواعی از صفات خوبی را که با این حرف شروع می‌شوند مثال بزنند و ما نیز مواردی را که در فهرست داریم اضافه می‌کنیم. سپس یکی از صفات را انتخاب می‌کنیم، برای مثال صفت مهربانی. هرکس آن را با توجه به توانمندی‌های خود، بصورتی نشان می‌دهد. از بچه‌ها می‌خواهیم به نوبت روش خود برای مهربانی کردن به مادر، دوست و … را بیان کنند. سپس سراغ صفت بعدی می‌رویم. در این فعالیت دانش‌آموزان با تنوعی از استعدادها و توانمندی‎‌ها آشنا می‌شوند. توانمندی‌هائی که ممکن است تا به حال آن‌ را تجربه نکرده باشند. هرکس به انتخاب خود برای انجام یکی از این کارها برنامه‌ریزی و تلاش می‌کند. خوب است دانش‌آموزان را به همکاری و مشورت دادن به یکدیگر تشویق ‌کنیم.