وصل کردن کارت ها

دو دسته کارت از قبل تهیه می‌کنیم. که روی یکی تصویر یا نام موجودات یا اشیای مختلف و روی دسته‌ی دیگر،  ویژگی های خاصی که برای حیات آن موجودات یا تحقق کاربرد آن اشیاء لازم است،  نوشته شده باشد. دانش‌آموزان می‌توانند خودشان کارت‌ها را بسازند و تصاویر روی آن ها را نقاشی کنند. دسته اول کارت‌ها، می‌تواند شامل تصاویری مانند ماهی، گل، باران، پرنده، دوچرخه، سوزن یا چرخ خیاطی و سایر موارد باشد و دسته دوم شامل تصاویر آب، نور، آسمان، بال پرواز، چرخ، نخ یا قرقره ومواردی از این دست باشد. یک دسته کارت را سمت چپ و دسته دیگر را سمت راست تخته میچسبانیم. سپس دو نفر از دانش آموزان کنار هم ایستاده و دست یکدیگر را می‌گیرند. دانش آموزی که به تصاویر موجودات نزدیک‌تر است، انگشت خود را روی یک تصویر می‌گذارد. سپس دانش‌آموز دیگر شرایط خاص آن موجود را پیدا کرده و انگشت خود را روی آن می‌گذارد. آن دو نفر تا زمانی فرصت دارند که باقی دانش آموزان دو بار سوره عصر را هم‌خوانی کنند و بعد نوبت گروه بعدی می‌شود. برای هیجان بیشتر بازی خوب است همزمان دو نفر از بچه ها داور بازی شوند که آن‌ها به انتخاب‌های صحیح، کارت سبز و به انتخاب‌های غلط، کارت قرمز نشان می‌دهند. اگر گروهی کارت قرمز بگیرند، باید دوباره تلاش کنند تا شرایط صحیح را پیداکنند.