مکالمه

این گفتگو را می‌توانیم بعد از بازی کارت های خاص یا هرزمان که کلاس به نشاط نیاز دارد انجام دهیم. می­توان برای تمام موجودات و اشیایی که شرایط خاص حیات یا کاربرد آن­ها را پیدا کرده‌ایم،  این شعر را بخوانیم:

«ماهی باید تو آب باشه. بدون آب چی میشه ؟؟ چی میشه؟؟»

سپس همه بچه ها باهم جواب می‌دهند:

«نمیشه!! نمیشه!!»

نمونه‌ سؤالات دیگر:

«دوختن باید با نخ باشه، نخ نباشه چی میشه؟؟ چی میشه؟؟»

«پرنده باید با بال باشه. بال نباشه چی میشه ؟؟ چی میشه؟؟»

«گل­ها باید تو نور باشند، نور نباشه چی میشه ؟؟ چی میشه؟؟»

«ماشین باید با سوخت باشه، سوخت نباشه چی میشه؟؟ چی میشه؟»