فعالیت گوش و جهت‌یابی

چشم یک دانش‌آموز را ببندیم؛ یک گوش او را هم بگیریم و از او بخواهیم جهت صداهایی را که می‌آید تشخیص دهد. دانش‌آموزان خواهند دید که این کار بسیار سخت و یا نشدنی است؛ به این شکل به یکی از خواص همراهی چشم و گوش که تشخیص جهت صداها است، پی خواهند برد.