فعالیت کار خیر جمعی و نماز جماعت

تولید انواع وسایل هنری و… برای هدیه دادن به مناطق محروم و یا فروش آنها به نفع محرومان یکی از روش‌های متداول در بسیاری از مدارس است. خوب است این کار طی چند جلسه و در موقعیتی قبل یا بعد از نماز جماعت و در محیط نمازخانه انجام شود. اگر مدرسه نمازخانه ندارد، می‌توانیم یک مکان مناسب را به عنوان محل اقامه نماز مشخص کنیم و با پهن کردن یک موکت یا حصیر، آنجا را تبدیل به نمازخانه کنیم. حتی می‌توانیم برای این کار میزهای کلاس را جمع کرده و یک حصیر کف کلاس پهن کنیم و هنگام نماز در همانجا به نماز بایستیم. کمک به محرومان با مشارکت جمعی در محیط نمازخانه، بستر مناسبی برای آموزش اهداف سوره ماعون در این پایه است.