فعالیت چرخه را حدس بزن

معلم مرحله به مرحله تصاویر یک چرخه را بدون اینکه به آنها بگوید، روی تخته می‌کشد؛ بچه‌ها باید سریع حدس بزنند معلم کدامیک از چرخه‌ها را کشیده است؛ سپس چرخه بعدی و بعدی.