فعالیت مشاهده آسمان

دیدن آسمان برای این پایه مناسب است. می‌توانیم در حیاط مدرسه یک حصیر یا فرش پهن کنیم؛ بچه‌ها دراز بکشند و آسمان را نگاه کنند؛ به بچه‌ها بگوییم می‌توانید حساب کنید آسمان بالای سرتان که الان آن را می‌بینید چند متر است؟ و بعد آسمان از اینجا تا خانه چند متر است؟ ابرهای آسمان امروز چه شکلی هستند؟ ابرهای آسمان فردا و پس‌فردا چه شکلی می‌شوند؟ توجه آنها را به سرعت حرکت ابرها جلب کنیم و بپرسیم چه چیزی باعث می‌شود این ابرها به حرکت درآیند؟ وقتی هوا تاریک بشود آسمان چه تغییری خواهد کرد؟