فعالیت رهبر یا بدون رهبر

کلاس را گروه‌بندی کنیم. کاری مانند کاشت یک بذر در گلدان یا یک نقاشی گروهی و … برایشان در نظر بگیریم که به شکل گروهی یا به تنهایی اما در گروه آن را انجام دهند. چشمان همه اعضای گروه را ببندیم. برای نیمی از گروه‌ها رهبر و سرگروه تعیین کنیم و بقیه گروه‌ها بی‌سرپرست بمانند. اکنون زمان بدهیم تا آن کار را انجام دهند. دانش‌آموزان باید ببینند که گروه‌هایی که رهبر داشته و مدیریت شده، راحت‌تر و درست‌تر آن را به انجام رسانده‌اند و گروه‌های بدون رهبر به دلیل نداشتن مدیریت و نظم، یا نتوانسته‌اند و یا به مشکل برخورد کرده‌اند. انجام این فعالیت به شکل تکی هم ممکن است. گروه‌ها را به گونه‌ای تقسیم کنیم که در هر گروه یک دانش‌آموز که مدیریت قوی‌تری دارد به عنوان سرگروه قرار گیرد.