فعالیت رهبری گروه سرود

از جمله فعالیت‌هایی که در آن نقش رهبر به خوبی دیده می‌شود، تشکیل گروه سرود است؛ خصوصا اگر مدیریت گروه را به دانش‌آموزی بدهیم که مهارت بیشتری در این امر دارد. به طور کلی هر نوع کار گروهی که رهبری و مدیریت گروه در پیشبرد کار، موثر باشد و این اثر برای دانش‌آموزان ملموس و محسوس باشد، به عنوان فعالیت پایه ششم سوره توحید مناسب است.