فعالیت الفت در تاریخ

بیان داستان‌ها و وقایع تاریخی راجع به موفقیت‌هائی که مسلمانان بخاطر حفظ الفت با یکدیگر و با کارهایشان داشته‌اند فضای خوبی برای یادآوری مفاهیم سوره قریش است. نمونه‌هائی چون الفت مهاجرین و انصار با یکدیگر در صدر اسلام یا همدلی ملت مقاوم ایران در سال‌های دفاع مقدس و مواقع بحرانی از این دست هستند. در پایان از دانش‌آموزان می‌خواهیم نقاشی یک کار همدلانه که با دوستانش تجربه کرده است بکشد.