عظمت آسمان

لازم است بچه ها با مشاهده این عظمت به این نکته برسند که همه عالم در برابر خداوند مطیع هستند و انسان نیز از این موضوع مستثنی نیست.