شعر و شعار

از شعر می‌توان در موقعیت‌های مختلف برای ایجاد نشاط و شاد کردن بچه‌ها، برای ایجاد هیجان و گاهی برای هماهنگ کردن دانش‌آموزان استفاده کرد. شعرهای تک‌بیتی یا کوتاه نیز می‌توانند به عنوان شعار مورد استفاده قرار بگیرند. شعار بهتر است آهنگین باشد؛ یعنی بتوان آن را با آهنگ خاصی خواند. به همین دلیل یا باید در قالب یک تک‌مصراع یا یک شعر تک‌بیتی یا کوتاه، آهنگ شعری داشته باشد؛ و یا باید در قالب عبارت کوتاه غیر منظومی باشد که بتوان آن را آهنگین خواند. شعار سوره، می‌تواند در موقعیت‌های مختلف به شکلی شاد، توجه دانش‌آموزان را به سوره و پیام آن جلب کنند. به عنوان مثال می‌توان از آن برای شعار دادن و ایجاد هیجان استفاده کرد؛ یا آن را به صورت لوح روی دیوار کلاس نصب نمود که همیشه جلوی چشم باشد.

برای هر سوره در هر پایه شعارهای متنوعی می‌توان طراحی کرد. اما لازم است یک یا دو شعار انتخاب شوند و دانش‌آموزان با همان‌ یکی دو شعار ارتباط برقرار کنند.