شعر با سرعت و پر شور و پر احساس

شعر «با سرعت و پر شور و پر احساس» که در پایه پنجم ذکر شده است، هم برای پنجمی‌ها و هم برای ششمی‌ها و هدف این دو پایه قابل استفاده و مناسب خواندن است. در این شعر به نشاطی که در انجام کارهای جمعی وجود دارد و سبب زودتر انجام شدن کارها می‌شود، اشاره شده است.