روزنامه دیواری سوره نصر

می‌توانیم بچه‌ها را گروه‌بندی کنیم تا هر گروه یک روزنامه دیواری با محتوای سوره نصر تهیه کند. دانش‌آموزان در تهیه و تولید محتوا و تهیه گزارش  و ایده پردازی تقسیم کار می‌کنند و یک نفر مسئول اجرا و ساخت روزنامه دیواری میشود. برای اینکه زحمت بچه‌ها هدر نرود و فعالیتشان مفید واقع گردد، خوب است هر گروه سر کلاس، روزنامه دیواری خود را ارائه و توضیح دهد؛  و یا یک نفر از ارائه محتوای روزنامه دیواری اش فیلم کوتاهی تهیه و ارسال کند.