دین‌داری در کار (بازی تایپی)

‌تصویری از یک شغل را بارگذاری می‌کنیم و یا عنوان آن شغل را اعلام می‌کنیم در مدتی که یک بار صوت سوره نصر پخش می‌شود دانش‌آموزان فرصت دارند کار یا رفتاری دین‌دارانه که می‌توان در حیطه کاری همان شغل عمل کرد را تایپ کنند. دایره این رفتارها و حرکت‌های دینی می‌تواند گسترده باشد معلم  قبل و در حین انجام بازی می‌تواند در این مورد گفتگو کند تا ذهن دانش‌آموزان در این زمینه باز شود و بدانند دایره رفتارهای دینی گسترده است.