دست به دست کردن کاغذها

این بازی در فضای بزرگی مانند نمازخانه انجام می‌شود. تعداد مناسبی برگه  A4را به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم. به همه دانش‌آموزان یک کاغذ داده و کلاس را به گروه‌های پنج نفره تقسیم می‌کنیم؛ خوب است برگه‌ها رنگی باشند. کاغذها را به‌ گونه‌ای تقسیم می‌کنیم که رنگ کاغذ اعضای یک گروه یکسان نباشد. از دانش‌آموزان می‌خواهیم نامشان را پشت برگه خود بنویسند یا رنگ کاغذ هم‌گروهی‌هایشان را بخاطر بسپارند. گروه‌ها به شکل دایره کنار هم می‌نشینند. با اعلام نام سوره، بازی شروع می‌شود. هربار که کلمه کوثر را گفتیم بچه‌ها کاغذشان را به دست دوست سمت راستشان داده و کاغذ دوست سمت چپشان را می‌گیرند. حداکثر سی ثانیه فرصت دارند یکی از توانمندی‌هائی شخصی که کاغذش در دستشان است را روی برگه نوشته و آن ‌را تا کنند. این بازی ادامه پیدا می‌کند تا اینکه هر نفر برای چهار نفر دیگر یک استعداد یا توانایی نوشته باشد. وقتی که کاغذها به دست صاحبانش رسید، یکی از مواردی که برایشان نوشته شده را به دلخواه انتخاب می‌کنند. پشت کاغذشان آن را در مرکز صفحه نوشته و اطرافش چند کار که برای شناسائی یا حفظ و تقویت این توانمندی لازم است را می‌نویسند. سپس همه نظراتشان را کنار هم روی دیوار نصب می‌کنند. بچه‌ها با دیدن راهکارهای دوستانشان می توانند ایده گرفته و راه‌های جدیدی برای شناخت، حفظ و تقویت مهارت‌هایشان بیاموزند.