در بخش «امین و مینا» درس «پیامبران خدا» صفحه 35، می­توانیم مفاهیم سوره همزه را در قالب کارهایی که پیامبران مردم را به انجام آنها دعوت می­کردند مرور کنیم.