1. در درس 8 «دریا» صفحه 51، خوب است جهت مرور سوره توحید ضمن توجه دادن دانش‌آموزان به عظمت دریا، راجع به انواع مخلوقاتی که در دریا زندگی می‌کنند از آنها سوال بپرسیم.
  2. در درس 9 «لک لک» صفحه 54، تنوعی از پرندگان به تصویر کشیده شده‌اند. می‌توانیم با جلب نمودن توجه دانش‌آموزان به انواع پرندگان و خصوصیات مختلف هر یک از آنها، مفاهیم سوره توحید را مرور کنیم.
  3. در درس «جنگل» صفحه 58، می‌توانیم با معرفی انواع درخت‌ها و حیوان‌هایی که در جنگل وجود دارند، بستر مناسب برای یادآوری سوره توحید و مرور شعارهای سوره را فراهم کنیم.
  4. در درس «گُل» صفحه 65، خوب است دانش‌آموزان را با تنوعی از گُل‌ها آشنا کنیم. می‌توانیم انواعی از آنها را به سر کلاس آورده و با خواندن شعارهای سوره توحید، مفاهیم سوره را مرور کنیم.