1. در درس 11 «بکارید و ببینید» صفحه 81، دانش‌آموزان دانه‌ای را می‌کارند و سیر رشد آن را از نزدیک مشاهده می‌کنند. با توجه دادن آنها به اینکه توانسته‌اند یک کار را شروع کنند و به پایان برسانند، بستر مناسبی برای مرور سوره انشراح است.
  2. به طور کلی در کلاس علوم دانش‌آموزان با انواع توان‌های خودشان روبرو شده و آنها را می‌شناسند. این امر می‌تواند طی فعالیت‌های مختلف عملی و فکری که در کتاب آمده، از جمله: «جمع‌آوری اطلاعات»، «آزمایش کنید» و … اتفاق بیفتد.